Зачем необходимо учить польский?

'8 июня 2017'

Все знают - надо учить английский. На нем говорит весь мир, он и пригодится в поездках за границу. А польский? Своим мнением поделились преподаватели польского языка.

Наталья Тутыгина, учитель польского языка/ Natalia Tutygina Nauczyciel języka polskiego

За мою долгую практику я слышала много мнений насчёт польского языка. О том, что польский пригодится, только если предстоит поездка по Польше, и о том, что в Польше можно и по-русски - они же похожи.

Я считаю, если человек путешествует по миру, то изучение ещё одного славянского языка необходимо. В Европе шанс встретить поляка или человека, говорящего на польском, в разы увеличивается. Возможность, а порой и необходимость, говорить на одном языке и понимать друг друга - это гораздо лучше, чем переходить на английский - иностранный язык для обоих собеседников. В Польше сложно и иногда совершенно невозможно договорится на английском или на русском.

Я уже не говорю о радости вашего собеседника, когда вы говорите с ним на его родном языке. Я много слышала историй о том, как в Англии или во Франции именно польский выручал путешественников. У меня есть подруга, она француженка, а я русская. А общаемся мы с ней на польском, т.к. ее мама полька.

Учить польский нужно не только для того, чтобы успешно сдать экзамен на Карту Поляка и путешествовать по Польше, но и для понимания собственного русского языка, его структуры, понимания истории языка, происхождения его слов.

Dlaczego warto uczyć się polskiego?

Wszyscy wiedzą, że trzeba uczyć się angielskiego - w tym języku mówi cały świat i jest przydatny podczas podróży za granicę.

Podczas mojej wieloletniej praktyki nauczania języka polskiego, słyszałam wiele opinie: o tym, że polskiego warto uczyć się tylko wtedy, kiedy planuje się wycieczka do Polski, i o tym, że w Polsce można i po-rosyjsku, bo to są języki słowiańskie.

Ja osobiście uważam, że jeżeli człowiek dużo podróżuje, to nauczanie języka słowiańskiego jest niezbędne. Gdy państwo jeżdżą dużo po Europie, możliwość spotkania osoby mówiącej po polsku jest bardzo wysoka. Porozumienie, lub nawet niezbędność, mówienia w jednym języku się jest dużo łatwiejsze niż mówienie po anielsku – obcym języku dla rozmawiających. Nie mówię już o radości polaka, z którym rozmawia się w jego języku. W Polsce trudno, czasami niemożliwe dogadać się po angielsku lub po rosyjsku.

Słyszałam dużo opowiadań o tym jak język polski ratował podróżników we Francji, Anglii. Mam koleżankę, która jest Francuzką, a ja jestem Rosjanką, rozmawiamy po polsku, bo jej mama jest Polką, a ja nie znam francuskiego. Uczyć się polskiego warto nie tylko, żeby zaliczyć egzamin na Kartę Polaka i podróżować do Polski, ale dla zrozumienia własnego ojczystego języka, jego budowy. Rozumienie historii języka, pochodzenia jego wyrazów.

Алиция Штомпка, учитель английского и польского в Познани/ Alicja Sztompka, nauczyciel języka angielskiego i polskiego w Poznaniu

Не уверена на 100%, что стоит, но если серьезно отнестись к вопросу, то скорее всего это возможность поехать в Польшу и найти работу.

Изучение языка дает невероятную возможность просмотра фильмов на языке, знакомство с польской литературой.

В некоторых случаях интерес к языку вызван интересом к польской культуре или семейные ценности – польские корни, кто-то в семье был Поляком, кто-то в семье говорит или говорил на польском.

Nie wiem czy na 100% warto, a tak serio to na pewno możliwość wyjazdu do Polski i podjęcia pracy.

Nauczanie języka daje niesamowitą możliwość oglądania filmów w języku i zapoznania się z polską literaturą.

W nielicznych przypadkach zainteresowanie np. polską kulturą czy względy rodzinne - polskie korzenie, dziadek był Polakiem czy ktoś z rodziny mówi lub mówił po polsku.

Наталья Лыжникова - аспирантка в УАМ в Познани, учитель русского языка как иностранного. Автор блога "Rosyjski z duszą'' / Natalia Lyzhnikova – pochodzi z Archangielska, obecnie doktorantka na UAM w Poznaniu, lektorka języka rosyjskiego, autorka blogu "Rosyjski z duszą"

Польский язык – это прекрасная альтернатива для тех, у кого по каким-то причинам не заладились отношения с популярными иностранными языками (английский, французский, немецкий, испанский и т.д.). Учить иностранные языки – дело благородное, полезное, развивающее. А учить славянский язык – это еще и весьма увлекательное занятие. Близость русского и польского, конечно, будет помогать, но чем дальше будем копать, тем больше будем находить интересного. Изучение польского – это всегда веселый процесс, чего стоят только ложные друзья переводчика!

Изучение польского дает возможность по-новому посмотреть на русский язык. Ну и более прагматично: с польским языком вам открыты польская литература и кино, образование и работа, путешествия (не только по Польше, с русским и польским вам будет проще договориться в Чехии или Словакии).

Język polski jest wspaniałą alternatywą dla tych, którzy z różnych powodów mieli problem z nauką popularnych języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański itd.). Nauka języków obcych to sprawa pożyteczna oraz rozwijająca. Przy tym nauka języka słowiańskiego to też bardzo interesujące zajęcie. Bliskość języka rosyjskiego i polskiego oczywiście będzie pomagać, ale im większą wiedzę będziemy mieć o tym języku, tym więcej ciekawostek będziemy znajdywać. Nauka języka polskiego to też bardzo zabawny proces, wspomnijmy chociażby fałszywych przyjaciół tłumacza!

Nauka języka polskiego daje również niesamowitą możliwość spojrzenia na język rosyjski – odkrywa go przed nami na nowo. Patrząc na bardziej pragmatyczne korzyści języka polskiego, to otwiera on przed nami polską literaturę i kino, znając polski możemy również studiować lub pracować, podróżować (nie tylko po Polsce, gdyż znając rosyjski i polski o wiele łatwiej jest dogadać się np. w Czechach czy Słowacji).

Агата Закревская-Окроек - полонистка, преподаватель польского языка как иностранного, автор сайта „Polski na czasie”. С 2017 года развивает Inspirownik Nauczyciela - проект для всех учителей, который даёт возможность почитать материалы в алфавитном порядке, которые близки душе каждого учителя / Agata Zakrzewska-Okrojek – polonistka, lektorka języka polskiego jako obcego, autorka strony internetowej „Polski na czasie” (www.polskinaczasie.pl). Od 2017 roku tworzy Inspirownik Nauczyciela, miejsce dedykowane wszystkim nauczycielom, w którym można przeczytać artykuły w zgodzie z polskim alfabetem i w zgodzie z duszą nauczyciela

Польский язык - один из самых трудных языков, с каким встречаются мои ученики. Я всегда очень удивляюсь, что они выбрали именно этот языковой курс. Для меня это гордость, но и большая ответственность. Причин, по которым они учат язык, множество. Всегда одна и та же схема, работа, брак или учеба. Часто это молодежь, посещающая семью во время каникул. Одна почему же все-таки стоит учить этот язык? Часто мои слушатели курса говорили, что это самый трудный язык, с каким до этого они встречались, и поэтому учат его ради удовольствия. Я глубоко верю, когда начинается очередной курс языка польского как иностранного, человек начинает путешествие-приключение. Важно, чтобы получил для себя нужного проводника, который показывал бы, что важно, и при случае учил. Почему "учил при случае"? Это просто! Знание само по себе - это ничто, каждому учащемуся необходимы умения. Именно они позволяют участникам курса свободно, без стресса купить билеты на трамвай в киоске или заплатить счета за квартиру. Слушатель, решающийся на курс, хочет знать множество интересного, связанного с польской культурой, обычаями, едой, жителями страны. Здорово, когда учитель будет это все чувствовать так, как это было в первый раз! Страстью к Польше необходимо заражать, тогда эта метка самого трудного языка исчезнет. Желаю себе и другим учителям терпения, креативности в проведении занятий польского как иностранного.

Dlaczego warto uczyć się języka polskiego jako obcego?
Język polski to jeden z najtrudniejszych języków, z jakimi mają styczność moi kursanci! Jestem pełna podziwu dla nich, że wybrali właśnie ten kurs językowy! To dla mnie zaszczyt uczyć ich języka polskiego jako obcego, ale również i spora odpowiedzialność. Powodów, dla których cudzoziemcy uczą się polskiego jest wiele. Jest pewien schemat powtarzający się, czyli praca, polskie małżeństwo czy studia. Często jest też młodzież odwiedzająca rodzinę w Polsce podczas wakacji. Jednak dlaczego warto uczyć się akurat TEGO języka? Często moi kursanci odpowiadali, że jest to najtrudniejszy język z jakim mieli kontakt, więc uczą się go dla satysfakcji. Ja głęboko wierzę, że rozpoczynając kurs języka polskiego jako obcego człowiek rozpoczyna tak naprawdę wędrówkę, przygodę. Ważne, aby trafił na odpowiedniego dla siebie przewodnika, który będzie wskazywał to, co ważne i będzie przy okazji uczył. Dlaczego ucząc tylko przy okazji? To proste! Wiedza sama w sobie to nic, każdy uczący się potrzebuje umiejętności. To właśnie one pozwolą kursantowi swobodnie i bez stresu kupić bilety na tramwaj w kiosku czy zapłacić rachunki za mieszkanie. Słuchacz decydując się na kurs chce dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat polskiej kultury, zwyczajów, jedzenia, Polaków. Super, jeśli lektor będzie smakować Polskę tak, jakby robił to pierwszy raz! Pasją do Polski trzeba zarażać, wtedy ta łatka najtrudniejszego języka na świecie zniknie! Życzę sobie i innym lektorom wytrwałości i kreatywności w prowadzeniu lekcji z języka polskiego jako obcego!

Фотоматериалы