Конкурс "Поляк – звучит гордо"

Полония:

'30 января 2014'

Все желающие приглашаются для участия в IV международном конкурсе «Поляк – звучит гордо». Он адресован детям и молодым людям в возрасте 5-20 лет, живущим в Польше либо представляющим полонийные организации во всём мире. В этом году тема конкурса – «Мой герой».

Конкурс "Поляк – звучит гордо"

Все желающие приглашаются для участия в IV международном конкурсе «Поляк – звучит гордо». Он адресован детям и молодым людям в возрасте 5-20 лет, живущим в Польше либо представляющим полонийные организации во всём мире.
Основной целью конкурса является укрепление патриотизма и развитие у детей и молодёжи патриотических идей. Кроме того, задачи конкурса также – расширение знаний о Польше, её традициях и культуре и создание позитивного образа страны в глазах поляков и иностранцев.
В этом году тема конкурса – «Мой герой». А потому участникам предлагается создать художественную либо литературную работу о каком-либо польском герое, которым они восхищаются и на которого хотели бы быть похожими. Это должна быть выдающаяся личность, обладающая такими чертами как героизм, альтруизм и пр. Причём героем может быть как персонаж из польской истории, так и кто-то, кто живёт в наше время, даже кто-то из нашего ближайшего окружения.
Работы принимаются до 7 апреля.
Подробности читайте ниже:

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Polak - to brzmi dumnie” pod hasłem „Mój Bohater”

IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literackiego „Polak - to brzmi dumnie”, jest adresowany do uczestników w wieku 5-20 lat z terenu Polski oraz środowisk polonijnych na całym świecie. Głównym celem Konkursu jest kształtowanie świadomości patriotycznej oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do poszukiwania wzorców patriotycznych. Pragniemy, by konkurs zmobilizował uczestników do zgłębiania wiedzy o Polsce, tradycji i kulturze narodowej. Mamy również nadzieję, iż przyczyni się do tworzenia pozytywnego obrazu Polski wśród Polaków i cudzoziemców.
Tegorocznej edycji Konkursu towarzyszy podtytuł „Mój bohater”. Uczestnikom proponujemy przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej prezentującej sylwetkę Polaka - bohatera, którego podziwiamy i pragniemy naśladować. Powinna nią być osoba wyróżniająca się szczególnymi zaletami, ważnymi dokonaniami bądź cechami takimi jak heroizm, altruizm itp. Może nią być postać znana z historii Polski, żyjąca współcześnie, bądź ktoś z naszego najbliższego otoczenia.

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w wieku od 5 do 20 lat.
2. Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zgodne z tematem konkursu.
3. Każdy uczestnik może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej,
zgłaszając tylko jedną pracę w każdej z kategorii.
4. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:
Część plastyczna:
- format: od A4 do A2 (min. 20x30cm – max. 40x60cm)
- technika: dowolna, z wyłączeniem technik przestrzennych
oraz wyklejanek wykonanych z nietrwałych materiałów.
Część literacka:
- forma literacka: opowiadanie, rozprawka, esej, felieton, reportaż, wiersz
- objętość nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego tekstu
(czcionka rozm. 12, typ: Times New Roman, odstęp 1,5).
5. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
6. Nadesłane prace stają się własnością organizatorów.
7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac w celu jego popularyzacji oraz upowszechniania rezultatów (na stronie organizatorów, w wydawnictwie pokonkursowym, w prasie, itp.)
8. Prace należy dostarczyć do 7 kwietnia 2014 roku na adres:
Prace plastyczne: Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Waryńskiego 24, 15-461 Białystok, POLAND
Prace literackie: Muzeum Wojska, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, POLAND
z dopiskiem „Polak - to brzmi dumnie”.

Ocena prac konkursowych, nagrody

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy przedmiotu.
2. Kryteria oceny:
Prace plastyczne – zgodność z tematem, kreatywność, przemyślana forma, czytelność przesłania, umiejętność posługiwania się wybraną techniką
Prace literackie – zgodność z tematem, merytoryczna poprawność, bogactwo treści, piękno i czystość języka, przemyślana i dopracowana forma.
3. Jury dokona oceny oraz przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:
I – 5-6 lat (dotyczy tylko części plastycznej)
II – 7-9 lat
III – 10-12 lat
IV – 13-15 lat
V – 16-20 lat
4. Jury może przyznać nagrody specjalne oraz dyplomy honorowe.
5. Przewidziane nagrody to materiały plastyczne, albumy, książki oraz pamiątki z Polski.
6. Wyniki ogłoszone zostaną w maju 2014 roku i opublikowane na stronie Galerii: www.galeriaslendzinskich.pl w zakładce: edukacja - konkurs.
7. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2014 roku w Sali Kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Odeska 1. Prezentowaną we foyer wystawę będzie można oglądać do końca czerwca w godzinach pracy Opery.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: +(48)856517670 lub drogą mailową: i.korolczuk@galeriaslendzinskich.pl.

Фотоматериалы

Конкурс "Поляк – звучит гордо"